Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Thời hạn trả tiền thuê khoán

  • 1 Answer
  • 379 Views

Ngày 05/01/2017, tôi có thỏa thuận cho ông A thuê khoán con trâu để ông A sử dụng làm nông. Việc này đã được lập thành văn bản. Thời hạn thuê khoán con trâu này là 06 tháng. Tuy nhiên, nay tôi sực nhớ chưa bàn bạc gì với ông A về thời hạn trả tiền thuê khoán. Vậy tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này có phải đến khi hết thời hạn thuê khoán ông A mới phải trả tiền cho tôi không?

Answer 1

So với Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) đã bổ sung quy định về thời hạn trả tiền thuê khoán. Điều này tạo ra một khung pháp lý bảo vệ quyền được trả tiền thuê khoán theo thời hạn của bên cho thuê khoán trong trường hợp các bên trong quan hệ hợp đồng thuê khoán không có thỏa thuận.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, thỏa thuận cho thuê khoán con trâu giữa quý khách và ông A ngày 05/01/2017 được xem là một hợp đồng thuê khoán tài sản. Căn cứ theo quy định tại Điều 483 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng thuê khoán tài sản là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.”

Trong đó, con trâu được xác định là đối tượng của hợp đồng thuê khoán giao kết bởi các bên căn cứ theo quy định tại Điều 484 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 484. Đối tượng của hợp đồng thuê khoán

Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, trong trường hợp quý khách và ông A không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê khoán con trâu, ông A (bên thuê khoán) phải thanh toán tiền thuê khoán cho quý khách (bên cho thuê khoán) vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Nếu ông A thuê khoán con trâu theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì ông A phải thanh toán tiền thuê khoán cho quý khách chậm nhất khi kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh đó. Cụ thể:

Điều 488. Trả tiền thuê khoán và phương thức trả

6. Thời hạn trả tiền thuê khoán do các bên thỏa thuận, trường hợp các bên không có thỏa thuận thì bên thuê khoán phải thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng; trường hợp thuê khoán theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì phải thanh toán chậm nhất khi kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh đó.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.