Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

  • 1 Answer
  • 200 Views

Công ty tôi là công ty chứng khoán được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hôm 13/2/2017 với nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Nay do nhu cầu mở rộng hoạt động, tôi và các thành viên trong công ty mong muốn hoạt động thêm nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Xin hỏi Luật sư, trường hợp này tôi phải tiến hành những thủ tục như thế nào?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”), trong trường hợp này, bên cạnh nghiệp vụ môi giới chứng khoán, do quý công ty mong muốn bổ sung thêm nghiệp vụ tư vấn chứng khoán  nên pháp luật bắt buộc quý công ty phải làm thủ tục đề nghị cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động.

Theo đó, căn cứ vào Khoản 2 Điều 67 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 quý công ty cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:

  • Giấy đề nghị cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động;
  • Các tài liệu quy định tại các khoản 2, 3 và 8 Điều 63 của Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013;
  • Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua; và
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mặt khác, một khi quý công ty được cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động thì quý công ty còn phải công bố Giấy phép bổ sung theo thời hạn và phương thức quy định tại  Điều 66 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013. Cụ thể:

Điều 66. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động

1. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố Giấy phép thành lập và hoạt động trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

2. Việc công bố Giấy phép thành lập và hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

b) Địa chỉ đặt trụ sở chính của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

c) Số Giấy phép thành lập và hoạt động, ngày cấp, các nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện;

d) Vốn điều lệ;

đ) Người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, quý công ty cũng cần lưu ý rằng, khi tiến hành hoạt động bổ sung thêm nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, vốn pháp định của quý công ty cũng sẽ thay đổi.  Bởi lẽ, trường hợp có nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định sẽ là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ. Trong đó, nghiệp vụ môi giới chứng khoán vốn pháp định là 25 tỷ đồng, nay nếu bổ sung thêm nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán vốn pháp định là 10 tỷ đồng thì tổng vốn pháp định của quý công ty lúc này sẽ là 35 tỷ đồng chứ không còn là 25 tỷ đồng như trước đây. Cụ thể, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 71 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành quy định như sau:

“Điều 71. Quy định về vốn và cổ đông, thành viên góp vốn tại tổ chức kinh doanh chứng khoán

1. Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là:

a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

b) Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; và
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.