Anonymous
in Intellectual Property Law
Asked May 10, 2017

Luật Sở hữu trí tuệ - Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

  • 1 Answer
  • 314 Views

Tháng 3/2012, công ty TNHH Vĩnh Đạt chế tạo ra máy tách vỏ cà phê và đã đăng ký bảo hộ đối với sáng chế. Sau đó, công ty tôi và công ty Vĩnh Đạt có ký với nhau hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp với đối tượng là sáng chế này. Hợp đồng giữa chúng tôi đã được giao kết nhưng những khách hàng đã ký hợp đồng sử dụng loại máy này với công ty Vĩnh Đạt vẫn tiếp tục sử dụng. Chúng tôi cử người đến thu hồi thì những người này không đồng ý vì họ cho rằng hợp đồng giữa công ty tôi và công ty Vĩnh Đạt chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên chưa có hiệu lực; do đó, họ có quyền sử dụng tiếp. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp này, việc làm của họ là hợp pháp hay không?

Answer 1

Trước hết, về hợp đồng chuyển nhượng sáng chế máy tách vỏ cà phê giữa công ty quý khách và công ty TNHH Vĩnh Đạt cần có các nội dung chủ yếu sau đây, theo quy định tại Điều 140 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ (“Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013”), cụ thể:

Điều 140. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

2. Căn cứ chuyển nhượng.

3. Giá chuyển nhượng.

4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Đồng thời,theo Khoản 1 Điều 148 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể:

Điều 148. Hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

1. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

...”

Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy rằng, với sáng chế máy tách vỏ cà phê, công ty Vĩnh Đạt đã được xác lập quyền sở hữu công nghiệp dựa trên văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013. Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp giữa công ty quý khách và công ty TNHH Vĩnh Đạt vẫn chưa có hiệu lực do hai bên vẫn chưa đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy, về nguyên tắc, việc các khách hàng của công ty TNHH Vĩnh Đạt vẫn tiếp tục sử dụng loại máy này là không trái với quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.