Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Khoản chi được trừ

  • 1 Answer
  • 228 Views

Công ty tôi có thuê căn nhà của một người làm trụ sở kinh doanh. Việc thanh toán hóa đơn tiền điện, nước do công ty tôi thực hiện nhưng hóa đơn lại đề tên chủ hộ. Xin hỏi luật sư khoản chi cho tiền điện, nước của công ty tôi có được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015”), công ty của quý khách được trừ mọi khoản chi (ở đây là khoản chi cho điện, nước) khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn sử dụng điện, nước từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Khoản 2.15 Điều 6 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 cũng quy định những khoản chi điện, nước không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, đó là:

“2.15 Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Như vậy, với quy định trên, trong trường quý công ty thuê địa điểm sản xuất kinh doanh từ một cá nhân và trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước mà có các hoá đơn/chứng từ thanh toán tiền điện, nước cũng như hợp đồng thuê nhà làm trụ sở kinh doanh thì khoản chi điện, nước đã thanh toán này sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.