Anonymous
in Tax and Accounting Law
Asked May 05, 2017

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 304 Views

Công ty tôi kinh doanh lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Ngoài khoản doanh thu đạt được từ hoạt động kinh doanh, công ty tôi còn thu được lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng các dự án đầu tư lớn. Công ty tôi cũng nhận nuôi về tiền học và sinh hoạt cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học hết đại học với khoản được nhận tài trợ từ các mạnh thường quân. Thêm vào đó, công ty tôi có chi thanh toán hóa đơn điện, nước hàng tháng. Vậy khoản thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm mà công ty tôi phải nộp được tính như thế nào dựa vào những khoản thu, chi trên?

Answer 1

Vì thông tin quý khách cung cấp không rõ về kỳ tính thuế và cụ thể các khoản thu, chi nên chúng tôi xin phép được tính thuế thu nhập doanh nghiệp của quý công ty trong năm 2016 và giả định các khoản thu, chi như sau:

1) Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: (1).

2) Lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng các dự án đầu tư: (2). Đây được xem là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015”). Cụ thể:

“Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.”

3) Khoản chi điện, nước: (3). Đây được xem là khoản chi được trừ nếu đáp ứng đủ ba (03) điều kiện sau theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

4) Khoản tài trợ để nhận nuôi về tiền học và sinh hoạt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn: (4). Đây được xem là khoản thu nhập được miễn thuế, căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015. Cụ thể:

“Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.”

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015, thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Từ 01/01/2016, mức thuế suất áp dụng cho các doanh nghiệp là 20%.

Với những căn cứ nếu trên:

- Thu nhập chịu thuế = (1) – (3) + (2)

- Thu nhập tính thuế = [(1) – (3) + (2)] – (4) + 0

Như vậy, khoản thuế thu nhập cá nhân mà công ty quý khách phải nộp được tính theo công thức Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = [(1) – (3) + (2) – (4)] * 20%

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

(i) Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.

(ii) Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

(iii) Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

(i) Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2014.

(ii) Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

(iii) Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

(iv) Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.