Anonymous
in Insurance Law
Asked May 15, 2017

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự - Mức bồi thường thiệt hại trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  • 1 Answer
  • 185 Views

Tôi có mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho chiếc xe gắn máy của mình tại doanh nghiệp bảo hiểm Hoàng Thành, ngày giao kết hợp đồng là ngày 02/06/2016, thời hạn hợp đồng là 1 năm. Số tiền bảo hiểm được xác định như sau:

• Đối với người là 50 triệu/người/vụ;

• Đối với tài sản là 30 triệu/vụ.

Ngày 20/07/2016, khi tôi đang điều khiển xe trên đường Trần Phú thì tông phải ông Nguyễn Thành Nhân gây thiệt hại cho ông Nhân. Sau đó, ông Nhân yêu cầu tôi bồi thường bao gồm tiền chữa bệnh do tai nạn là 20 triệu đồng và chi phí sửa chữa chiếc xe bị hư hỏng của ông Nhân là 12 triệu đồng. Các Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này, số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm Hoàng Thành phải bồi thường cho tôi là bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Answer 1

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bảo hiểm Hoàng Thành phải có trách nhiệm bồi thường cho quý khách. Bởi lẽ, căn cứ tại khoản 1 Điều 53 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm cụ thể như sau:

Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh nếu người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm”

Căn cứ vào quy định trên, đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Phải là người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm;
  • Người được bảo hiểm phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba theo quy định; và
  • Phải có yêu cầu bồi thường thiệt hại từ người thứ ba.

Trong trường hợp của quý khách, (a) quý khách có mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho chiếc xe gắn máy của mình tại doanh nghiệp bảo hiểm Hoàng Thành; (b) quý khách có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại cho ông Nhân do lỗi của quý khách gây ra; và (c) đã có yêu cầu bồi thường thiệt hại từ ông Nhân [người thứ ba]. Do đó, trong trường hợp này, quý khách có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm Hoàng Thành phải có trách nhiệm chi trả theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013.

Số tiền bồi thường

Theo quy định của pháp luật, số tiền bảo hiểm là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm [Điều 54 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013]. Trong trường hợp của quý khách, số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm giữa quý khách và công ty Hoàng Thành là 50 triệu/người/vụ đối với con người và 30 triệu/vụ đối đối với tài sản.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 2 Điều 55 văn bản hợp nhất số 12/VBHN –VPQH năm 2013 có quy định về giới hạn trách nhiệm, theo đó, tổng số tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Do đó, theo thông tin mà quý khách cung cấp, trong trường hợp này, tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp Hoàng Thành sẽ phải bồi thường cho quý khách bao gồm:

1. Tiền chữa bệnh cho ông Nhân là 20 triệu [được bồi thường do thấp hơn mức bồi thường tối đa đối với người là 50 triệu/người/vụ];

2. Tiền sửa xe cho ông Nhân là 12 triệu [được bồi thường do thấp hơn mức bồi thường tối đa là 30 triệu/người/vụ];

Do đó, tổng mức tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm Hoàng Long phải bồi thường cho quý kháchlà 32 triệu đồng [bao gồm 20 triệu tiền chưa bệnh cho ông Nhân và 12 triệu tiền sửa xe cho ông Nhân].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.